Privacyverklaring G. Sterrenburg, psychiater

G. Sterrenburg, psychiater                                               

Top Naeffstraat 3

4207 MT Gorinchem

Tel/fax 0183-640410

AGB code  praktijk: 03072514

AGB code G. Sterrenburg: 03059977

BIG nr: 19024097501


Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens , persoonlijke gegevens

en medische gegevens vast. Ik doe dit in lijn met de bepalingen over de

geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen

van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat ik uw gegevens goed beveilig tegen

inbreuk door derden. Ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het

verlenen van  zorg en zolang de wet mij verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn

zal ik uw gegevens verwijderen. Ik wissel gegevens uit met andere zorgverleners,

zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doe ik via beveiligde

systemen  of schriftelijk en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag

en na uw toestemming. Uitdrukkelijk zal ik vragen om toestemming als het een bedrijfsarts o

verzekeringsarts betreft.  Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft

u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Ik heb ICT-leveranciers ingeschakeld

voor het onderhoud en beheer van mijn online behandelingen ( Karify ) ,

Routine Outcome Metingen (Qualizorg B.V., Reflectum ) en declaratiesysteem/ Elektronisch

medicatie voorschrijfsysteem ( Medicore ). Deze leveranciers  zijn zorgvuldig

geselecteerd en met hen  zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Ook heb ik contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan ik onder meer

uw declaraties doorstuur.  Al deze leveranciers maken gebruik van  beveiligingsmaatregelen

volgens de NEN510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg.

Voor de online behandelingen bij Karify vraag ik uw uitdrukkelijke toestemming vooraf evenals

voor de Routine Outcome Measurement via Reflectum.

M.b.t. het declaratiesysteem en elektronisch voorschrijfsysteem ben ik verplicht het op deze

manier te doen. Als u dit niet wil zal u zelf de kosten voor de behandeling moeten

betalen of kan ik u niet behandelen.

Wanneer het – ondanks deze  maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang

krijgen tot uw gegevens, dan meldt ik  dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tevens ben ik wettelijk verplicht na afsluiting van u Diagnose Behandel Combinatie gegevens over

de duur,  soort behandeling en diagnose groep gepseudonimiseerd 

aan te leveren  aan het landelijke DBC-informatiesysteem DIS.  Deze ontvangt en beheert alle

informatie over afgesloten DBC-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en

forensische zorg .

Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens van de patiënt zoals naam, adres

en woonplaats: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verbiedt dit.

Uitzondering zijn de eerste vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar

(dus niet de datum) en het geslacht.


Patiëntgegevens worden altijd gepseudonimiseerd aan de NZa geleverd. Dat wil zeggen dat de

gegevens worden omgezet naar een niet naar de persoon herleidbare code.

Dit gebeurt zelfs twee keer: eerst bij de zorgaanbieder zelf via de aanleversoftware (de privacy- en

verzendmodule) en daarna in een beveiligde omgeving bij een zogenaamde

Trusted Third Party. Deze tweede stap is geheim voor zowel de zorgaanbieder als de NZa. 

Ook ben ik verplicht voor aanlevering van uitkomsten van Routine Outcome Metingen  geanonimiseerd

aan Stichting Benchmark GGZ .SBG is een onafhankelijk kenniscentrum

bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel

de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden

over behandeluitkomsten

Wanneer het – ondanks deze  maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang

krijgen tot uw gegevens, dan meldt ik  dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens en/of op een afschrift. Wanneer blijkt dat gegevens over u

niet kloppen heeft u het recht om deze door mij te laten corrigeren of te laten

verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een

verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van

anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u dit aan mij aangeven.

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u

dan contact op met ondergetekende. Mocht u er met ondergetekende niet

uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit