Achtergrond:

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).


In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.


De klachtenregeling vermeld in het onderstaande statuut is niet meer geldig. In 2017 is nl. een nieuwe wettelijke regeling WKKGZ van kracht.  Zie hiervoor pagina klachtenregeling.


Kwaliteitsstatuut G. Sterrenburg, psychiater:

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een

goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: G. Sterrenburg, psychiater

Naam regiebehandelaar: G. Sterrenburg

E-mailadres: g.sterrenburg@compaqnet.nl

KvK nummer: 30260586

Website: www.gsterrenburgpsychiater.nl

BIG-registraties: 19024097501; 79024097516

Overige kwalificaties

Basisopleiding: arts specialisatie psychiatrie, psychiater

AGB-code praktijk: 03072514

AGB-code persoonlijk: 03059977


2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz


3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Binnen de praktijk van G. Sterrenburg, psychiater kunnen o.a. volwassenen vanaf 18 jaar terecht

met:Stemmings- en angstproblemen:Mensen die in hun functioneren gehinderd worden door angstof

stemmingsklachten ( o.a. depressies of bipolaire stemmingsstoornissen) Milde psychotische

klachten,ADHD, Persoonlijkheidsproblematiek:Mensen die in hun omgang met anderen of op het

werk in problemen komen ten gevolge van vaste reactiepatronen die niet altijd functioneel zijn.

Consultatie en medicatieadvies: Consultatie voor huisartsen, psychologen en praktijkondersteuners

in de huisartsenpraktijk. Second opinion. Psychiatrische diagnostiek. Medicatie evaluatie. Voor

mensen die regelmatig in crisis raken of hoogfrequente zorg nodig hebben en voor mensen die zorg

nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is, is de praktijk niet geschikt.

Ook is de praktijk niet geschikt voor mensen met dementie, ernstige psychosen of alcohol- of

drugsverslaving. Er wordt behandeld met cognitieve gedragstherapie, psychiatrische psychotherapie,

ondersteunende psychotherapie, medicamenteuze behandeling en psychotherapeutische

behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen.


4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

G. Sterrenburg, psychiater [BIG-registraties]:19024097501; 79024097516 -


5. Professioneel netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: -collega psychiaters : waaronder mijn collega’s van Propersona Tiel waar ik tevens werkzaam

ben voor 3 dagen in de week en de collega psychiaters van de Zelfstandig Gevestigde

Psychiatergroep ROTTERDAM, DORDRECHT EN OMSTREKENM.J.A.M. COOPMANS H.M.A. DE HOOP

G. STERRENBURG B.R. VAN DER HEK G.A. VAN DER HOOFT M. GOETGEBUER EN J.W.M. PLUYMAKERS


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

ZELFSTANDIG GEVESTIGDE PSYCHIATERS ROTTERDAM, DORDRECHT EN OMSTREKEN M.J.A.M.

COOPMANS; BIG nr 29020497501 ; 19020497516 H.M.A. DE HOOP; BIG nr 89021647716 ;

09021647701 G. STERRENBURG B.R. VAN DER HEK; BIG nr 09021428701 ; 89021428716 G.A. VAN

DER HOOFT; BIG nr 19021625401 ; 79021625416 M. GOETGEBUER : BIGnr 09021140601

;89021140616 J.W.M. PLUYMAKERS; BIGnr 39023286501; 09023286516 en met BLG psychologen

mw.G.M. de Groot klinisch psycholoog, psychotherapet BIG nr 79049132816 ; 59049132825


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

consultatie, intervisie, verwijzing en co behandeling.


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Binnen kantooruren van 8.30-17.00 uur maandag t/m vrijdag met G. Sterrenburg zelf of de huisarts.

Waarbij de mogelijkheid is dat er doorverwezen wordt voor een beoordeling door de GGZ crisisdienst

van de regio. Bij crisis buiten deze kantooruren geldt als vaste afspraak met het regionaal GGZ

instelling Yulius dat via de huisarts een appèl kan worden gedaan op de 7x24 uurs

bereikbaarheidsdienst. Hierover is een afspraak gemaakt met GGZ instelling Yulius Dordrecht

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: afspraak zoals hierboven genoemd


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: : Specialistische GGZ (VGZ, CZ, MENZIS,

ACHMEA, MULTIZORG). Deze informatie is ook te vinden

op www.gsterrenburgpsychiater.nl

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.gsterrenburgpsychiater.nl


7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow

tarief: www.gsterrenburgpsychiater.nl


8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs en www.nvvp.net


9. Klachten- en geschillenregeling


9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

- Met betrekking tot klachten over de behandeling of de behandelaar kan de patiënt/cliënt wordt

aangeboden in eerste instantie te pogen om in onderling overleg de klacht op te lossen. Tevens

wordt aangeboden om een collega binnen de groep ZELFSTANDIG GEVESTIGDE PSYCHIATERS

ROTTERDAM, DORDRECHT EN OMSTREKEN ( M.J.A.M. COOPMANS, H.M.A. DE HOOP, G.

STERRENBURG, B.R. VAN DER HEK, G.A. VAN DER HOOFT, M. GOETGEBUER EN J.W.M. PLUYMAKERS

de klacht te laten beoordelen of te bemiddelen. Mocht dit niet lukken of niet gewenst zijn dan kan

met betrekking tot klachten over de behandeling of de behandelaar de patiënt/cliënt zich richten tot

de Regionale Klachtencommissie zelfstandig gevestigde Psychiaters Dordrecht en Omstreken.

Adressen en telefoonnummers: Klachtencommissie ZGP, Postbus 1204, 3330 CE Zwijndrecht, tel. 06-

13905115, ‘s-maandags van 08.30 uur tot 11.30 uur (secretariaat) Cliëntenbelangenbureau

geestelijke gezondheidszorg Zuid-Holland Zuidoost, Papeterspad 56, 3311 WT Dordrecht,

tel.(078)6132507

Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl


9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

- Met betrekking tot klachten over de behandeling of de behandelaar kan de patiënt/cliënt wordt

aangeboden in eerste instantie te pogen om in onderling overleg de klacht op te lossen. Tevens

wordt aangeboden om een collega binnen de groep ZELFSTANDIG GEVESTIGDE PSYCHIATERS

ROTTERDAM, DORDRECHT EN OMSTREKEN ( M.J.A.M. COOPMANS, H.M.A. DE HOOP, G.

STERRENBURG, B.R. VAN DER HEK, G.A. VAN DER HOOFT, M. GOETGEBUER EN J.W.M. PLUYMAKERS

de klacht te laten beoordelen of te bemiddelen. Mocht dit niet lukken of niet gewenst zijn dan kan

met betrekking tot klachten over de behandeling of de behandelaar de patiënt/cliënt zich richten tot

de Regionale Klachtencommissie zelfstandig gevestigde Psychiaters Dordrecht en Omstreken.

Adressen en telefoonnummers: Klachtencommissie ZGP, Postbus 1204, 3330 CE Zwijndrecht, tel. 06-

13905115, ‘s-maandags van 08.30 uur tot 11.30 uur (secretariaat) Cliëntenbelangenbureau

geestelijke gezondheidszorg Zuid-Holland Zuidoost, Papeterspad 56, 3311 WT Dordrecht,

tel.(078)6132507

De geschillenregeling is hier te vinden

Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten


10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Bij ziekte en vakantie van de behandelaar/praktijkhouder wordt steeds voorzien in onderlinge

waarneming binnen de groep van vrijgevestigde psychiaters Dordrecht en Omstreken M. Coopmans

en H. Coopmans- de Hoop psychiaters, Lindeweg 5, 3334 LA Zwijndrecht, tel 078-6104587 en B. van

der Hek, Grotekerksbuurt 82-84, 3311 CB Dordrecht 078-6148480 en G. Sterrenburg, Top Naeffstraat

3, 4207 MT Gorinchem 0183- 640410 Lukt dit niet dan zal in 2e instantie waarneming gezocht

worden bij de Rotterdamse collega’s, G. van der Hooft, Delftweg 122, 3043 NB Rotterdam 010-

4373419, J. Pluymakers, Motorstraat 8, 3083 AP Rotterdam tel. 010-4863111 en M. Goetgebuer, Paul

Desmondsingel 128, 3069 RW Rotterdam tel. 010-4557718. Zodoende kan de patiënt/cliënt

gedurende vakantie en ziekte van de eigen behandelaar terecht bij een collega of zich richten tot

diens eigen huisarts.


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.gsterrenburgpsychiater.nl


12. Aanmelding en intake


12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De wachttijd tussen aanmelding en eerste afspraak is meestal ongeveer 6 weken en niet langer dan 8

weken. Over de actuele wachttijd die soms korter is kan ik patiënt telefonisch meer zeggen. Er is

geen sprake van wachttijd voor behandeling na de intake. Ook is de wachttijd niet afhankelijk van

waar patiënt verzekerd is. Aanmelden kan alleen telefonisch 0183-640410. G. Sterrenburg,

psychiater probeert binnen 24 uur contact op te nemen. Wanneer we tot een afspraak komen krijgt

de patiënt een aanmeldformulier via de post of via een beveiligde site . Deze stuurt de patiënt na

aanmelding ingevuld retour of neemt u het mee naar de eerste afspraak. Tevens moet iemand een

geldig legitimatie bewijs meenemen met een verwijsbrief van de huisarts. Van belang is dat de

verwijsbrief vermeldt dat het een verwijzing naar de psychiater betreft en of het Generalistische GGZ

of Specialistische GGZ betreft.. Op aanmeldformulieren zonder een voorafgaand telefonisch overleg

wordt niet gereageerd -Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een

passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt

(zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid) of naar

de zorgverzekeraar voor bemiddeling bij een collega.


12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja


13. Diagnostiek


13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: G. Sterrenburg, psychiater

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee


14. Behandeling


14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: G. Sterrenburg, psychiater

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater


14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: G. Sterrenburg, psychiater

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater


14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja


14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja


14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Via de ROM evalueren we het verloop van de behandeling en wordt waar nodig in overleg met de

patiënt het behandelplan bijgesteld. Patiënt krijgt ook altijd een afschrift van zijn behandelplan. Ook

is vanzelfsprekend dat patiënt te allen tijde dossier kan inzien . Uitgangspunt is dat alles bij patiënt

bekend is. Ook gebruik ik de CQI om mijn communicatie met de patiënt te verbeteren. Ook

communicatie naar extern gaat met toestemming van en in overleg met patiënt.


14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): via de ROM vragen lijsten ( met

name OQ45.2 en specifieke vragenlijsten per stoornis.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl


14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Als standaardperiode hanteer ik hiervoor minstens na 6 maanden en 3 maanden via de ROM.


14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

manier na afsluiting behandeling en na 1 jaar via de CQi ambulant ( via ROM portaal van Reflectum

B.V. Conradstraat 38, Unit D2.125 , 3013 AP Rotterdam )


15. Afsluiting/nazorg


15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja


15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja


15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja


16. Omgang met patientgegevens


16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja


16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: G. Sterrenburg

Plaats: Gorinchem

Datum: 24-8-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld: Ja